Hengelo (Ov)
074 - 851 76 33
info@hitaa.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Hitaa voor levering aan de consumenten

Naam ondernemer: Hitaa  
Hierna te noemen: leverancier

Hitaa 
Deurningerstraat 158
7557 HK  Hengelo

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de zakelijke partner die goederen verkoopt, levert en/of installeert.
 • Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is of een rechtspersoon.
 • Consumentenkoop: de koop die gesloten is met betrekking tot een roerende zaak.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en consument waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door leverancier uitgebrachte offertes gelden voor een termijn van maximaal 6 weken.
 2. Leverancier kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, weglating of verschrijving bevat.
 3. Leverancier is slechts aan haar offerte gehouden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 6 weken is bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af winkel/magazijn van leverancier te Hengelo of direct vanaf de fabrikant.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze voor hem ter beschikking staan. Hierna gelden de gestelde artikelen 5 (afkoelperiode) en 6 (niet goed, geld terug) van dit artikel.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument.
 4. De eventuele bezorging van aankopen aan consument geschiedt tegen een tevoren gegeven opgave van transportkosten door de leverancier. Goederen worden afgeleverd bij door de consument opgegeven bebouwing tot aan de voordeur op de begane grond en voor zover de bezorger kan komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Consument heeft het recht het gekochte artikel binnen 7 dagen (afkoelperiode) na levering aan ons onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren, na telefonische of schriftelijke melding. Leverancier zal na ontvangst binnen 14 dagen het aankoopbedrag exclusief transportkosten aan de consument terugbetalen.
 6. Consument kan te allen tijde het gekochte artikel binnen 3 dagen onbeschadigd en in originele verpakking retourneren, indien het artikel niet voldoet aan de gestelde eisen of omschrijving die door leverancier is gesteld. Leverancier zal hierna binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan consument terugbetalen. Niet goed, geld terug.

 

Artikel 5. Levertijd

 1. De levertijd van het door consument bestelde product bedraagt gemiddeld 7 dagen doch maximaal 60 dagen tenzij anders bepaald middels een overeenkomst  tussen consument en leverancier.
 2. Wanneer de overeengekomen levertijd, om wat voor reden dan ook, door leverancier overschreden wordt, zal leverancier de consument hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met leverancier te ontbinden, zonder verdere kosten.
 3. De eventueel al ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument, mits gegrond, worden terugbetaald.
 4. Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door leverancier overschrijden van de levertijd, zal leverancier deze vergoeden met een maximum ter grootte van het factuurbedrag.

 

Artikel 6. Installatie

 1. De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant die te allen  tijde zijn bijgevoegd.
 2. Gevolgen van diamantboren en/of boringen in wand, vloer, dak of plafond vallen buiten de aansprakelijkheid van Hitaa – Haarden en kachels.

 

Artikel 7. Garantie & Service

 1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten voor een periode die ook gegarandeerd en gehanteerd wordt door de fabrikant van de betreffende toestellen.
 2. Indien nieuw geleverde toestellen een gebrek vertonen is de leverancier verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg te dragen voor herstel zonder enige kostenvergoeding.
 3. Leverancier dient zorg te dragen voor afhandeling van garantiezaken en wordt geacht indien nodig onderdelen kosteloos toe te sturen gedurende de geldende garantieperiode.
 4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien gedurende de garantieperiode de leverancier  tot  tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan het gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om tot vervanging of ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en of gebruik van een toestel en tevens wanneer de consument de installatievoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.
 6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van de zaak is verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Leverancier blijft ten volle eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9. Gebreken; Klachten

 1. De consument dient de gekochte goederen bij levering te controleren of te laten controleren op schade. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of het juiste product is geleverd
  • of het product voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of bij omissie ervan voldoet aan de eisen die gesteld mogen worden bij een normaal gebruik.
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan leverancier te melden. Voor alle overige klachten geldt de garantietermijn van de leverancier

 

Artikel 10. Prijsverhoging

 1. Indien leverancier met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot prijsaanpassing indien tussentijds een prijsverhoging is toegepast door de fabrikant.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst zonder verdere kosten ontbinden.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de factuur betaald te zijn op de dag voor levering/installatie of op de dag zelf contant of met pinbetaling. (verhoog hiervoor indien nodig uw daglimiet pinbetaling)

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 2. Voor gebreken aan geleverde goederen geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
 3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van leverancier of haar medewerkers.
 4. In geen geval is leverancier aansprakelijk voor schade door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij leverancier daaronder begrepen.
 2. Leverancier heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreden nadat leverancier haar verbintenis gestand had moeten doen.
 3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Geschillen beslechting

 1. Alle geschillen, welke bij uitvoering of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door een onafhankelijk intermediair of door rechterlijke interventie.

 

Artikel 15. Gegevensbeheer en privacy

 1. Leverancier houdt zich aan de Wet op de Persoonsregistratie. Dit houdt onder meer in dat de leverancier de daarvoor in aanmerking komende registraties aanmeldt bij de registratiekamer.
 2. Alle door leverancier aan consument gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de tussen consument en leverancier ontstane overeenkomst(en).
 3. Wanneer leverancier de intentie heeft om de geregistreerde gegevens voor een ander dan in artikel 15.2 genoemd doel te gebruiken zal leverancier consument hierom toestemming vragen.
 4. De door leverancier geregistreerde gegevens zijn te allen tijde zowel schriftelijk als elektronisch op te vragen bij leverancier waarna leverancier deze gegevens binnen 14 dagen zal verstrekken. De consument heeft het recht te allen tijde zijn gegevens te laten corrigeren al dan niet te laten verwijderen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en consument, zoals bedoelt in artikel 1 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.